Idrett/skole-samarbeidet

 

Mål: At barn opplever aktivitet, tilhørighet og mestring gjennom gratis lavterskel idrettsaktiviteter på fritiden med skolen som arena.
Sekundærmål: At barn gjennom aktivitetene velger å begynne/fortsette i organiserte
idrettsaktiviteter.


Involverte skoler:

Trara, Cicignon og Nøkleby.


Handlingsmål:
- Gjennomføre aktiviteter i samarbeid med idrettslag og –foreninger.
- Samarbeide med prosjektskolene gjennom samarbeid med ressurspersoner på skolene,
informasjon til personalet, og jevnlig kontakt mellom FRID, lag/foreninger og skolene.
- Utarbeide materiell som informerer om tilbudet – til distribusjon på skolene og andre steder.
- Involvere skoleansatte, foreldre og barn i evaluering av prosjektene.


Målgruppe:

Prosjektet er et universelt tilbud til alle barn på prosjektskolene fra 1. til 7. klasse, med
spesielt fokus på å rekruttere utsatte barn og unge.


Suksessfaktorer:
Aktiviteter:
- Stabilitet i tilbudene til barna over tid.
- Lokalt eierskap på skolene til prosjektet – både i personalet og skoleledelsen.
- Felles struktur/instruks for aktivitetene – som henger sammen med forventninger til elevene
på skolene.
- Engasjerte, romslige og kompetente instruktører.
- Stabilitet på trenere/instruktører.
- Gode erfaringer med kontaktperson på Trara.
- Også tilby litt alternative/uvanlige aktiviteter.


Administrasjon
- Strukturert samarbeid mellom prosjektskolene, FRID og administrasjon.
- Ansvarsfordeling for oppgaver – og avklaring av hvem som bestemmer hva.
- Felles ansvar for å jobbe fram mot hovedmålet.
- Åpenhet i samarbeidet.
- Kontinuerlig utviklingsprosjekt – ikke meisla i stein.
- Tydelige forventninger og klare avtaler/oppdrag mellom FRID, klubb og instruktører.
- Oppfølging av instruktører – struktur på aktivitet (oppstart, opprop, påmelding, avslutning av aktivitet – se hverandre i øya), kurs/kompetanseheving/samlinger, ordensregler skolene
(forventninger til barna, teknisk, nøkler, rydding).
- Gjøre instruktøroppgaven attraktiv (lønn, attest, kompetanseheving, praksis).
- Kontinuerlig innhenting av statistikk fra aktivitetene.