Om Idrettsrådet

 

§ 1.Formål

 1. Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten innen idrettsrådets grenser. Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.

 2. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§ 2. Organisasjon

 1. Idrettsrådet er et felles organ for idrettslagene tilsluttet idrettsrådet som er organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) gjennom idrettskretsen.

 2. Idrettsråd opprettes, sammenslås og oppløses av idrettskretsen, som også fastsetter idrettsrådets grenser.

 3. Alle idrettslag skal være tilsluttet et idrettsråd.

 4. Idrettsrådet skal overholde NIF og idrettskretsens regelverk og vedtak. NIFs regelverk gjelder for idrettsrådet uavhengig av hva som måtte stå i idrettsrådets egen lov.

§ 3. Oppgaver

 1. Idrettsrådet skal:

  1. Styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet,

  2. foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene,

  3. dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang samt utvikle lokale idrettspolitiske handlingsprogram, og

  4. være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig virke.

 2. Idrettsrådet skal være et idrettspolitisk organisasjonsledd med oppgaver primært på lokalt nivå. Alle saker som er av felles interesse for idretten skal sendes til kommunen gjennom idrettsrådet.

 

FRIDs lov kan leses i sin helhet under