top of page
  • Stefan Løkse

Fredrikstad Idretts- og Aktivitetsråd har fordelt nærmere 6,5 millioner i lokale aktivitetsmidler

Fredrikstad Idretts- og Aktivitetsråd (FRID) har gleden av å kunngjøre at vi har fordelt årets lokale aktivitetsmidler (LAM-midler), 6 467 000 kr, til idrettslagene i henhold til de vedtatte fordelingsprinsippene:

Fagansvarlig barneidrett Denne støtten tilgodeses til en person i klubb som har som oppgave å utarbeide årsplaner for barneidretten, følge opp og gi faglig støtte til trenere og instruktører, motivere trenere, instruktører og foreldre til å gå på kurs. Støtten tildeles på bakgrunn av at den som tildeles rollen har gjennomført minimum kompetansekrav som idretten i Fredrikstad har vedtatt på årsmøtet. 24 klubber har fått støtte til en fagansvarlig.

Trenerkoordinator ungdomsidrett Denne ordningen har som formål å styrke det idrettsfaglige arbeidet i ungdomsidretten i den aktuelle klubben. Sentralt i dette arbeidet står etableringen av et nettverk for trenerkoordinatorene, noe som vil muliggjøre erfaringsutveksling og samarbeid som igjen vil styrke det faglige arbeidet. Støtten tildeles på bakgrunn av at den som tildeles rollen har gjennomført de minimumskravene til kompetanse som idretten i Fredrikstad har vedtatt på årsmøtet. Totalt 30 trenerkoordinatorer fordelt på 25 klubber har mottatt støtte til oppgaven som trenerkoordinator.

Nybegynnertilbud 6-16 år Støtten har som mål å gi barn og unge en mulighet til å prøve ut nye idretter gratis. Klubbene tilbyr 10 gratis økter, helst i egne grupper, slik at nybegynnere ikke behøver å sammenlikne seg med jevnaldrende som har lengre erfaring med idretten. Klubbene mottar tilskudd fra lokale aktivitetsmidler (LAM) for å gjennomføre tilbudet. Målgruppen er barn og ungdom i alderen 6-16 år, og tiltaket bør primært organiseres som et eget prosjekt. Totalt 15 klubber har gjennomført, eller er i gang med å gjennomføre, nybegynnertilbudet.

Miljøkontakter Miljøkontakter har som formål å være ressurspersoner i idrettslaget, og skal sikre inkludering av barn og unge med ulike bakgrunner og spesielle behov ved å identifisere hindringer for deltakelse og finne løsninger på disse. De sørger for at alle barn og unge har like muligheter til å delta og trives i idrettsmiljøet, uavhengig av bakgrunn. I visse tilfeller er det behov for at miljøkontaktene besøker familiene hjemme for å gi tilpasset informasjon og skape trygghet, samt skape god forståelse mellom idrettslaget og familiene.

Støtten tildeles på bakgrunn av at den som tildeles rollen har gjennomført minimum kompetansekrav som idretten i Fredrikstad har vedtatt på årsmøtet. 37 miljøkontakter fordelt på 21 klubber har mottatt midler til rollen som miljøkontakt.

Grupper for barn & ungdom med særlige behov Formålet med ordningen er å opprette spesialiserte gruppetilbud for barn og unge med særlige behov, slik at de kan delta i aktiviteter tilpasset sin situasjon. Totalt har 7 klubber mottatt midler for å gjennomføre tiltak rettet mot denne målgruppen.

Hodetilskudd Alle registrerte idrettslag i byen som driver idrettslig aktivitet for aldersgruppene 6-12 år og / eller 13-19 år får automatisk tildelt midler. Medlemstallene baseres på den årlige idrettsregistreringen til NIF. Restmidlene etter øvrig fordeling fordeles som hodetilskudd. 2/3 av restbeløpet fordeles til barn mellom 6 - 13 år og 1/3 til ungdom mellom 13 - 19 år.

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page