top of page

Økonomisk inkludering

 

Hva går ordningen ut på?
Det er et mål at alle barn og unge som ønsker det kan delta i organisert idrett i Fredrikstad. Økonomi kan være et av flere hindre for å hindre at noen begynner, eller som gjør at barn og unge slutter med organisert idrett tidligere enn de ønsker.
Fredrikstad idrettsråd (FRID) og Fredrikstad kommune jobber sammen for å sikre at økonomi ikke skal være en terskel for deltakelse. Utfordringen blir å sørge for dette samtidig som man unngår unødvendig byråkrati for klubbene, og også jobber aktivt for at ikke utgiftsnivået
generelt øker.


Kjenner du til barn eller ungdom i Fredrikstad som ønsker å delta eller fortsette i idretten, men der familiens økonomi blir et hinder? FRID har en ordning for dette!
 

Hvem kan søke?
Alle idrettslag tilknyttet Fredrikstad, registrert gjennom Norges idrettsforbund.


Utfordring (1) Hvordan sikre at begrensede midler når de som trenger det mest.
Utfordring (2) Hvordan å begrense byråkratiet for klubbene.


Verdigrunnlag:
(1) Verdighet. Det skal kommuniseres med alle aktuelle foreldre. Bare de man har kommunisert med får klubben støtte til.
(2) Tillit.  Hver klubb må underskrive en avtale med idrettsrådet (FRID) – en tillitserklæring i forhold til opplegg. Hver klubb må også ha en tillitsperson som rapporterer til idrettsrådet hvem som bør få støtte. Miljøkontaktene bør være sentrale i gjennomføringen.

 

Prosess:
(1) Avtale mellom klubb og FRID. 
(2) Tillitsperson fra klubbene. Fleridrettslag bør ha en fra hver gruppe.
      Egen obligatorisk kveldssamling med disse.
(3) Innkreving av kontingenter. Vanlig opplegg i den enkelte klubb. Prosessen mot foreldre starter dersom innbetaling ikke har skjedd etter 1. purring.
(4) Innberetning av hvem som bør få støtte fra tillitsperson til FRID. 
     De som får støtte til kontingenter er de som også kan få støtte til utstyr og deltakelse i turneringer/stevner.
(5) FRID utbetaler midler på grunnlag av innberetning fra tillitspersonen i klubben.

 

Kontingentfordeling:
(1) Foreldre minimum 250 kroner
(2) Støtte fra FRID etter vedtatte rammer
(3) Klubben forplikter seg til å dekke resten.
Støtte utstyr og deltakelse i arrangementer ut fra rammer og ressurser. I utgangspunktet bare til de som har fått støtte til kontingent.

 

Følgende rammer for tildeling gjelder:

A. Kontingenter pr år.
1. Det forutsettes at foreldre kan betale minimum kr. 250 i kontingent pr. barn.

2. Det kan gis kontingentstøtte gjennom ordningen som følger:

13 – 19 år:
Kontingenter                Inntil 1500,-

11 – 12 år:
Kontingenter                Inntil 1500,-

 6 – 10 år:
Kontingenter                Inntil 1500,-

3. Kontingentkostnader utover dette forutsettes dekket av klubben. Dette er en forutsetning for å delta i ordningen.

 

B. Turneringer/arrangementer pr år.
Ordningen omfatter aktiviteter som forutsetter reise og oppholdsutgifter.

13 – 19 år:
Deltakelse arrangement        inntil 1500,-

 

C. Utstyrs – støtte pr år.
Dette omfatter først og fremst treningstøy, drakter og sko. 

13 – 19 år:
Utstyr                    inntil 1500,-

10 – 12 år:
Utstyr                    inntil 1500,-

 6 – 9 år:
Utstyr                    inntil  1500,-


Kontakt idrettsrådet dersom din klubb skal søke.

 

bottom of page