Ferieaktivitet

 

Ferieaktivitet avholdes idag i regi av forskjellige idrettsklubber i Fredrikstad og går ut på å aktivisere barn i skolens ferier. På bakgrunn av dette har vi som mål å:

 

 • gi barn i målgruppen positive ferieopplevelser sammen med familie og venner.

 • bidra til sosial inkludering og hindre utenforskap

 • bidra til fellesskap og nettverksbygging.

 • synliggjøre aktivitetsmuligheter i nærområdet.

 • høyne instruktørenes fokus på å identifisere barn i målgruppen, noe som kan gi synergieffekter i form av at disse barna blir sett og tettere fulgt opp i etterkant.

 •  bidra til økt integrering for multikulturelle deltakere.

 

Retningslinjer for tildeling av midler til ferieaktiviteter.

 

 • Tilskudd skal gis til ferietilbud i regi av idrettslag.

 • Tilskuddet kan anvendes til tiltak som motvirker eller reduserer økonomiske barrierer for å delta i aktiviteter i regi av idrettslag, og tiltak som er rettet mot å øke innvandreres og særlig innvandrerjenters deltakelse i idrettslag. Tiltak for å øke innvandrerforeldres deltakelse og engasjement i idrettslag er også tilskuddsberettiget.

 • Tiltakene skal innebære fysisk aktivitet for deltakerne. Tilskudd skal ikke benyttes til tiltak eller arrangementer av ren sosial karakter.

 • Tilbudet skal være gratis for alle. Alle barn i relevant aldersgruppe skal ha mulighet for å delta, ikke bare medlemmer av klubb.

 • Det gis tilskudd opp til kr. 12.000,-, maksimalt kr. 3.000,- pr dags aktivitet.

 • Det skal serveres frukt/mat og drikke til deltakere.

 • Man skal betale ut honorar eller gavekort til ungdommer som bidrar som trenere. Minimumshonoraret er kr. 200,- pr. dag.

 • Pengene skal i sin helhet benyttes til det bestemte tilbudet man har fått tilskudd for.

 • En klubb / idrettslag kan kun motta et tilskudd til sommeraktivitet fra Fredrikstad Idrettsråd. Dersom klubben / idrettslaget har flere grupper som ønsker å arrangere sommeraktivitet, så skal tilskuddet fordeles mellom gruppene. Det er i denne sammenhengen klubbens plikt å informere de ulike undergrupper om mottatt tilskudd.

 • Midler skal inn på klubbens konto og øremerkes ferieaktivitet.

 • Det skal skrives en sluttrapport etter endt aktivitet. Denne skal sendes FRID.

Denne rapporten skal redegjøre for hvordan tilskuddsmidlene er benyttet og graden av måloppnåelse:
 

-  Beskrive hvor mange jenter og gutter som har benyttet seg av tibudet

-  Gi en redegjørelse for hvordan tiltaket har fungert overfor målgruppene.