top of page

Ferieaktivitet

 

Ferieaktivitet avholdes i dag i regi av ulike idrettslag i Fredrikstad og går ut på å aktivisere barn i skolens ferier. På bakgrunn av dette har vi som mål å:

 • gi barn i målgruppen positive ferieopplevelser sammen med familie og venner.

 • bidra til sosial inkludering og hindre utenforskap.

 • bidra til fellesskap og nettverksbygging.

 • synliggjøre aktivitetsmuligheter i nærområdet.

 • høyne instruktørenes fokus på å identifisere barn i målgruppen, noe som kan gi synergieffekter i form av at disse barna blir sett og tettere fulgt opp i etterkant.

 • bidra til økt integrering for flerkulturelle deltakere.

Retningslinjer for tildeling av midler til ferieaktiviteter:

 1. Tilskudd overføres klubbens konto og øremerkes ferieaktivitet, i regi av idrettslaget. Dette kan fordeles på en eller flere dager med fysisk aktivitet.

 2. Ferieaktiviteten skal være gratis og åpent for alle barn i aktuell alder (5-19 år), ikke kun for idrettslagets medlemmer.

 3. Tiltak som motvirker/reduserer økonomiske barrierer for idrettsdeltakelse prioriteres, spesielt tiltak rettet mot minoritetsjenter. Tiltak for å øke minoritetsforeldres deltakelse og engasjement i idrettslag vil også prioriteres.

 4. Tiltaket skal innebære fysisk aktivitet for deltakerne. Tilskudd gis ikke til tiltak av ren sosial karakter.

 5. Det skal serveres frukt/mat til deltakerne.

 6. Ungdomstrenere skal honoreres med minimum 200 kroner per dag.

 7. Etter gjennomført aktivitet skal en rapport* sendes FRID. Den skal inneholde:

a) Bruken av midlene:

− Oversikt over antall og type gjennomførte tiltak.

− Oversikt over antall deltakere.

− Omtale ev. særskilte tiltak rettet mot minoritetsjenter.

b) Måloppnåelse:

− Beskrive hvordan målgruppen(e) nås gjennom de tiltakene som gjennomføres.

− Vurdere om tiltaket på sikt virker rekrutterende.

*Det kan hende vi etterspør ytterligere informasjon i etterkant.

bottom of page