top of page

Om Idrettsrådet

 

Formål og oppgaver:

1. Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen. Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen. Idrettsrådet skal være et idrettspolitisk organisasjonsledd med oppgaver primært på kommunalt og interkommunalt nivå.

2. Idrettsrådet skal:
- styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet,
- foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene, og utarbeide langsiktig prioriteringsliste for bygging av idretts- og nærmiljøanlegg,
- fastsette tildelingskriterier for Lokale aktivitetsmidler (LAM) basert på Kulturdepartementets kriterier, NIFs krav og anbefalinger, samt lokale forhold.

3. Idrettsrådet bør synliggjøre idrettens lokale omfang, samt utvikle lokale idrettspolitiske handlingsprogram basert på overordnet rammeverk og lokale behov.

4. Alle saker som er av felles interesse for idretten skal sendes til kommunen gjennom idrettsrådet.

 

FRIDs lov kan leses i sin helhet under

bottom of page