top of page

Økonomisk inkludering

 

Det er et mål at alle barn og unge som ønsker det kan delta i organisert idrett i Fredrikstad. Økonomi kan være et av flere hindre for at noen begynner eller som gjør at barn og unge slutter med organisert idrett tidligere enn de ønsker.

 

Søknadsrunde for kostnader i 2024 er fra 1. januar til 1. november 2024. Det kan søkes i hele perioden og behandling/utbetaling gjøres fortløpende. Lenke er sendt ut til klubber i ordningen den 23. januar.


Fredrikstad idretts- og Aktivitetsråd (FRID) og Fredrikstad kommune jobber sammen for å sikre at økonomi ikke skal være en terskel for deltakelse. Utfordringen blir å sørge for dette samtidig som man unngår unødvendig byråkrati for klubbene, og at ikke utgiftsnivået generelt øker.


Kjenner du til barn eller ungdom i Fredrikstad som ønsker å delta eller fortsette i idretten, men der familiens økonomi blir et hinder? FRID har en ordning for dette!
 

Hvem kan søke?


Alle idrettslag tilknyttet Fredrikstad, registrert gjennom Norges idrettsforbund.


Utfordring (1) Hvordan sikre at begrensede midler når de som trenger det mest.
Utfordring (2) Hvordan å begrense byråkratiet for klubbene.

 

Verdigrunnlag:
For å ivareta foreldrenes/foresattes verdighet oppfordrer vi sterkt til at idrettslaget informerer foreldre/foresatte om at det søkes støtte på vegne av deres barn.

 

Framgangsmåte:

1. Idrettslaget utpeker tillitsperson

 • Tillitspersonen er idrettslagets kontaktperson for ordningen og er den som på vegne av idrettslaget sender søknad(er) til FRID. Det er en forutsetning at tillitspersonen deltar på nettverkssamlinger som omhandler ordningen når FRID avholder dette.

 • FRID må informeres ved endring av tillitsperson.

2. Innkreving av kontingenter og avgifter

 • Vanlig opplegg i det enkelte idrettslag.

 • Utøvere som ikke har betalt kontingenter og avgifter etter purring(er), og der idrettslaget/miljøkontakter i idrettslaget har avdekket behov (her må klubbene selv gjøre en vurdering), er berettiget til å få støtte gjennom ordningen.

3. Søknad til FRID

 • Søknad fra tillitsperson om hvem som bør få støtte. Søknad gjøres i eget nettbasert søknadsskjema som tillitsperson har fått tilgang til av FRID.

 • Dersom idrettslaget ikke har dette må de selv kontakte FRID.


4. Behandling av søknad

 • FRID behandler søknader og betaler ut midler til de søknadene som godkjennes.

 • Midlene betales ut til idrettslagets konto.

 • Urettmessig tildelt tilskudd kan kreves tilbakebetalt.​

Støtteordninger og satser:
Kontingenter og avgifter per kalenderår

 1. Ordningen omfatter kontingenter og avgifter, herunder medlemskontingent, medlemsavgift, treningskontingent, treningsavgift og lisens.

 2. Det kan gis støtte til kontingenter og avgifter gjennom ordningen som følger:

Fra kalenderåret man fyller 6 – 19* år:
Medlems- og trenings-kontingenter og -avgifter, og lisens.        Inntil 1500,-

Turneringer/arrangementer per kalenderår
Ordningen omfatter aktiviteter som forutsetter reise- og oppholdsutgifter.

Fra kalenderåret man fyller 13 – 19* år:
Deltakelse turnering/arrangement                                              Inntil 1500,-

Utstyrsstøtte per kalenderår
Dette omfatter først og fremst treningstøy, drakter og sko. 

Fra kalenderåret man fyller 6 – 19* år:
Utstyr                                                                                          Inntil 1500,-

Kriterier

 • Foreldre/foresatte betaler etter evne, FRID gir støtte etter vedtatte rammer og resterende kostnader må idrettslaget selv dekke. Dette er en forutsetning for å delta i ordningen.

 • Tilskuddsmottaker må være medlem av idrettslaget ved tidspunktet for mottak av støtte, som koster minimum kr. 50,- i medlemsavgift per år i henhold til krav fra NIF.

 • Det gis ikke støtte utover de fastsatte summene. Innenfor disse summene kan det søkes flere ganger per barn så lenge totalsummen er innenfor rammene, men vi oppfordrer til å sende én samlet søknad.

 

Søknadsfrist

Det kan søkes om støtte for 2024 i perioden 1. januar til 1. november 2024. Det kan søkes i hele perioden og behandling/utbetaling gjøres fortløpende.

* I spesielle situasjoner der et barn av naturlige▴▴ årsaker følger årskullet som er et år eldre, kan det også gis støtte til kontingenter og avgifter, og utstyr, til barn i kalenderåret de fyller 5 år. Under samme betingelser kan det gis støtte til turneringer/arrangementer til barn i kalenderåret de fyller 12 år. Under tilsvarende betingelser kan det òg gis støtte til alle de tre ordningene for ungdom i kalenderåret de fyller 20 år, gitt at de av naturlige årsaker følger årskullet som er et år yngre. Ta kontakt direkte med Fredrikstad idrettsråd for avtale for hvert tilfelle ved slike søknader.

▴▴ Med naturlige årsaker mener vi her:
barn (som er født tidlig på året og) som følger kullet som er et år eldre på skolen,
situasjoner der barnets årskull ikke har eget lag i idrettslaget, og barnet er nødt til å trene og konkurrere med 
årskullet som er et år eldre,
ungdom som i grunnskolen fulgte årskullet som er født et år senere på skolen.

 • Hvor mye kan vi søke om?
  For barn og ungdom mellom 6-19 år kan det, per kalenderår, søkes om 1500 kroner til kontingent og 1500 kroner til utstyr. Til sammen 3000 kroner. I tillegg kan det for barn og ungdom mellom 13-19 år, søkes om 1500 kroner til turneringer og arrangementer per kalenderår.
 • I vårt idrettslag har vi flere barn fra samme familie. Kan alle disse få støtte?
  Ja, dersom det er et behov kan flere barn fra samme familie få støtte. Og hvert barn kan få støtte innenfor de fastsatte rammene, f.eks. 1500 kroner til kontingenter og avgifter (per barn). Formålet med ordningen er at alle barn og unge som ønsker kan delta i organisert idrett i Fredrikstad.
 • Går idrettslaget selv til innkjøp av utstyr, eller skal vi føre over penger?"
  Pengene utbetales til klubbens konto, og vanlig praksis er at idrettslaget bistår ved kjøp av utstyr.
 • Et barn bor i Sarspborg, men er med i et idrettslag i Fredrikstad. Dekker økonomisk inkludering barn som bor i andre kommuner?"
  Ja, en forutsetning for støtte er at barnet deltar i et idrettslag i Fredrikstad kommune.
 • Vi mottok nylig støtte for et barn, som i ettertid har sluttet. Hva gjør vi med støtten?"
  I disse tilfellene må dere returnere støtten. Kontakt idrettsrådet hvis dette har skjedd, så finner vi en løsning.
 • Vi har mottatt støtte for et barn, som i ettertid har valgt å bytte idrettslag. Hva gjør vi?"
  Om barnet har drevet med idrett hos dere i lang tid i dette kalenderåret/sesongen, og betalingsfrist for kontingenter/avgifter utløp for lenge siden, så gjør dere ingenting. Nytt idrettslag må imidlertid kontakte idrettsrådet. Om dere derimot nylig har mottatt støtte og betalingsfristen enda ikke har utløpt, så må dere returnere pengene. I dette tilfellet må både tidligere og nytt idrettslag kontakte idrettsrådet.
 • Tidligere var det et krav om at foreldre/foresatte betalte 250 kroner i egenandel. Er dette fortsatt et krav?
  Nei, vi har gått bort fra dette kravet. Vi ønsker at foreldre/foresatte skal betale etter evne, men dette er ikke lenger et krav for å motta støtte gjennom ordningen.
 • Er det midler i idrettsrådet vi kan søke om?
  Fredrikstad idrettsråd sørger for kontinuerlig finansiering til dette formålet (økonomisk inkludering). Dere kan også søke om midler til inntil to miljøkontakter, som jobber som bindeledd mellom hjem og idrettslag, i idrettslag med en betydelig andel deltakere med minoritetsbakgrunn. I tillegg kan dere søke om midler gjennom LAM (lokale aktivitetsmidler) til fagansvarlig barneidrett, trenerkoordinator ungdomsidrett, nybegynnertilbud 6-16 år og om midler til grupper for barn og ungdom med særlige behov. Les mer om LAM her: https://www.frid.no/lokale-aktivitetsmidler-lam
bottom of page