Økonomisk inkludering

 

Det er et mål at alle barn og unge som ønsker det kan delta i organisert idrett i Fredrikstad. Økonomi kan være et av flere hindre for at noen begynner eller som gjør at barn og unge slutter med organisert idrett tidligere enn de ønsker.


Fredrikstad idrettsråd (FRID) og Fredrikstad kommune jobber sammen for å sikre at økonomi ikke skal være en terskel for deltakelse. Utfordringen blir å sørge for dette samtidig som man unngår unødvendig byråkrati for klubbene, og at ikke utgiftsnivået generelt øker.


Kjenner du til barn eller ungdom i Fredrikstad som ønsker å delta eller fortsette i idretten, men der familiens økonomi blir et hinder? FRID har en ordning for dette!
 

Hvem kan søke?


Alle idrettslag tilknyttet Fredrikstad, registrert gjennom Norges idrettsforbund.


Utfordring (1) Hvordan sikre at begrensede midler når de som trenger det mest.
Utfordring (2) Hvordan å begrense byråkratiet for klubbene.

 

Verdigrunnlag:
For å ivareta foreldrenes/foresattes verdighet oppfordrer vi sterkt til at idrettslaget informerer foreldre/foresatte om at det søkes støtte på vegne av deres barn.

 

Framgangsmåte:

1. Idrettslaget utpeker tillitsperson

 • Tillitspersonen er idrettslagets kontaktperson for ordningen og er den som på vegne av idrettslaget sender søknad(er) til FRID. Det er ønskelig at tillitspersonen deltar på nettverkssamling som omhandler ordningen når FRID avholder dette. FRID må informeres ved endring av tillitsperson.

2. Innkreving av kontingenter og avgifter

 • Vanlig opplegg i det enkelte idrettslag.

 • Utøvere som ikke har betalt kontingenter og avgifter etter purring(er), og der idrettslaget/miljøkontakter i idrettslaget har avdekket behov (her må klubbene selv gjøre en vurdering), er berettiget til å få støtte gjennom ordningen.

3. Søknad til FRID

 • Søknad fra tillitsperson om hvem som bør få støtte. Søknad gjøres i eget nettbasert søknadsskjema som tillitsperson har fått tilgang til av FRID.

 • Dersom idrettslaget ikke har dette må de selv kontakte FRID.


4. Behandling av søknad

 • FRID behandler søknader og betaler ut midler til de søknadene som godkjennes.

 • Midlene betales ut til idrettslagets konto.

 • Urettmessig tildelt tilskudd kan kreves tilbakebetalt.​

 

Støtteordninger og satser:
Kontingenter og avgifter per kalenderår

 1. Ordningen omfatter kontingenter og avgifter, herunder medlemskontingent, medlemsavgift, treningskontingent, treningsavgift og lisens.

 2. Det kan gis støtte til kontingenter og avgifter gjennom ordningen som følger:

Fra kalenderåret man fyller 6 – 19* år:
Medlems- og trenings-kontingenter og -avgifter, og lisens.        Inntil 1500,-

Turneringer/arrangementer per kalenderår
Ordningen omfatter aktiviteter som forutsetter reise- og oppholdsutgifter.

Fra kalenderåret man fyller 13 – 19* år:
Deltakelse turnering/arrangement                                              Inntil 1500,-

Utstyrsstøtte per kalenderår
Dette omfatter først og fremst treningstøy, drakter og sko. 

Fra kalenderåret man fyller 6 – 19* år:
Utstyr                                                                                          Inntil 1500,-

Kriterier

 • Foreldre/foresatte betaler etter evne, FRID gir støtte etter vedtatte rammer og resterende kostnader må idrettslaget selv dekke. Dette er en forutsetning for å delta i ordningen.

 • Tilskuddsmottaker må være medlem av idrettslaget ved tidspunktet for mottak av støtte, som koster minimum kr. 50,- i medlemsavgift per år i henhold til krav fra NIF.

 • Det gis ikke støtte utover de fastsatte summene. Innenfor disse summene kan det søkes flere ganger per barn så lenge totalsummen er innenfor rammene, men vi oppfordrer til å sende én samlet søknad.
   

 

 

* I spesielle situasjoner der et barn av naturlige▴▴ årsaker følger årskullet som er et år eldre, kan det også gis støtte til kontingenter og avgifter, og utstyr, til barn i kalenderåret de fyller 5 år. Under samme betingelser kan det gis støtte til turneringer/arrangementer til barn i kalenderåret de fyller 12 år. Under tilsvarende betingelser kan det òg gis støtte til alle de tre ordningene for ungdom i kalenderåret de fyller 20 år, gitt at de av naturlige årsaker følger årskullet som er et år yngre. Ta kontakt direkte med Fredrikstad idrettsråd for avtale for hvert tilfelle ved slike søknader.

▴▴ Med naturlige årsaker mener vi her:
barn (som er født tidlig på året og) som følger kullet som er et år eldre på skolen,
situasjoner der barnets årskull ikke har eget lag i idrettslaget, og barnet er nødt til å trene og konkurrere med 
årskullet som er et år eldre,
ungdom som i grunnskolen fulgte årskullet som er født et år senere på skolen.

Kontakt idrettsrådet dersom ditt idrettslag skal søke!