Rapport om Lokale Aktivitetsmidler


Ordningen med statlige tilskudd til lokale lag og foreninger (LAM-ordningen) skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltagelse og frivillighet. Kulturdepartementet har nylig gjennomført en evaluering av ordningen.

Rapporten viser at ordningen bidrar til økt aktivitetstilbud, til å holde kostnadene ved idrettsaktiviteter nede og til å bygge under den frivillige innsatsen.

I rapporten anbefales det at LAM-ordninga blir videreført med dagens modell.

Les pressemeldingen her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ordning-for-lokale-aktivitetsmiddel-til-idretten-utjamner-forskjellar/id2610067/

Les rapporten i sin helhet her:

https://www.regjeringen.no/contentassets/6276606046d542be8fb3c71c0c5af9d6/evaluering-av-tilskudd-til-lokale-lag-og-foreninger-2018.pdf

Idrettsrådet i Fredrikstad skal tildele nærmere 5,5 mill til barn og unge gjennom ordningen og søknadene for tildelingen er under behandling. Det er med glede å registrere at klubbene i Fredrikstad gjennom flere år og fortsatt gjør et betydelig arbeid i å legge til rette for barn unge. Gjennom bl.a. roller som fagansvarlig, trenerkoordinatorer og miljøkontaktordningen (Les mer om disse tiltakene her) sikres et langsiktig og strukturert arbeid, ikke bare på det sportslige, men også i et større samfunnsperspektiv.

Mvh

Fredrikstad Idrettsråd


109 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Spennende fagsamling/temakveld tirsdag 13. april

Tirsdag kveld 13. april arrangerer Fredrikstad idrettsråd fagsamling/temakveld med tittel "Hvorfor blir vi ikke bedre? Totalbelastning, helhetstenkning og individualisering i ungdomsidretten". Vår gje