FRIDs Nyhetsbrev for november 2016


Under årets Hankø - seminar, som samlet 80 lokale klubbledere, ble det framsatt et ønske om jevnlige nyhetbrev fra FRID for å vite mer om hva vi driver med. Her kommer det første som omhandler de punktene FRID tok opp med Ordfører, partienes gruppeledere og utvalgslederne i det årlige budsjettmøte 31. oktober.

Innspill til årlig budsjettmøte med politikerne 31. oktober 2016

(1) ANLEGGSUTVIKLING 2017 - 2020:

FRIDs hovedprioritering

  • Oppfølging av kunstgressplan. 3 baner i 2017, Kråkerøy, Trosvik og Kongsten. Vedtatt i bystyret. Netto for kommunen neppe mer enn 10 millioner som vil gi aktivitet til ca. 1000 utøvere.

  • Nærmiljøhaller på Trosvik, Lunde og Begby. FRIDs innspill: Bruk den millionen som er satt av i 2017 til Trosvik-hall, til å utrede et hallkonsept som kan brukes alle tre steder og undersøke hvor mye kommunen kan spare på et felles anbud – selv om de skal bygges over en fireårs periode.

  • FRID prioriterer ikke kommunal deltakelse i Fylkeshall på Værste eller Curling-hall.

FRIDs vedtak i forhold til fylkeshall:

1. Det er et fylkeskommunalt ansvar og oppgave å bygge og drifte en idrettshall ut fra de behov en ny Fredrik II vgs har.

2. Det er naturlig at Fredrikstad kommune er en betydelig leietaker i de periodene som skolen selv ikke bruker hallen.

3. Fredrikstad Idrettsråd ønsker å involveres i planene for utformingen av hallen i forhold til behov som defineres av idretten i Fredrikstad.

FRID mener at så lenge det ikke er avsatt midler til Idrettens prioriterte anlegg, bør kommunen ikke bruke midler på en fylkeshall eller curlinghall.

  • Interkommunale anlegg

  • Friidrettshall på Kalnes

  • Kunstgress-slette på Kongsten med garderobeanlegg, for nye idretter. Også inkluderingstiltak.

(2)TILSKUDD TIL IDRETTEN.

  • Reell økning på 1 million kroner.

Tilskuddet til idretten har stått nominelt stille siden 2013.

* Eget tilskudd til Fredrikstad Turnforenings rehabilitering.

Fredrikstad Turnforening har en rehabiliteringskostnad på 4,6 millioner på sin vernede turnhall. Bidraget fra kommunen er så langt marginalt.

* Økning av tilskudd til FRID.

I forhold til 2013 har FRID et nominelt redusert tilskudd fra Fredrikstad kommune. Fra 865.000 i 2013 til 825.00 i 2016.

Ønsker et tilskudd på 900.000 i 2017 som kompensasjon for lønns- og prisstigning.

(3) BARNEFATTIGDOM OG IDRETTEN I FREDRIKSTAD.

«Økonomisk inkludering». Nytt tiltak i 2016.

Et hovedfokus i utviklingen av ordningen er:

«Hvordan sikre at begrensede midler i størst mulig grad gis til de som trenger det mest.»

Fredrikstad Idrettsråd har mottatt tilsagn over 3 år fra Gjensidigestiftelsen på kroner 1.140.000.

Andelen i 2016 på 380.000 var avtalt med 210.000 til tilskudd og 170.000 i administrasjon. Mål i 2016 var å fordele midler til 70 – 100 barn/unge

Resultat i 2016:

Fordelt 232.000 kroner til 135 barn/unge i 8 idrettslag. Alle idrettslag har nedslagsfelt i 2de røde» levekårsområdene.

Ordningen bygger på to grunnleggende verdier:

Verdighet – som innebærer at klubben har snakket med foreldrene til de som får tilskudd.

Tillit – som innebærer at klubben har underskrevet kontrakt med FRID og at det er valgt en tillitsperson som er godkjent både av klubben og FRID. Denne skal lede arbeidet i klubben og melde inn behovet for tilskudd innen de rammer som er bestemt. Det vil avholdes egen tillitsperson – kurs to ganger i året.

Foreløpige konklusjoner:

(1)Ordningen vil ikke bli utvidet til flere klubber i 2017 om det ikke tilføres mer midler.

(2)Det er få etnisk norske barn i gruppa som har fått støtt. Mindre enn 10% i fotballklubbene.

(3)Det er grunn til å tro at mange som ikke deltar i fritidsaktivitet - kanskje særlig etnisk norske – er i gruppen hvor foreldrene vet de ikke kan betale.

(4)Vi utvikler et samarbeid med Cicignon skole i forhold til å gi tilbud til disse barna.

(4) SAMARBEIDSAVTALE FRID – KOMMUNE.

Samarbeidet med kommunen, spesielt på området kultur/idrett/anlegg er i ferd

med å bli så dårlig at vi ønsker en avtale som regulerer forholdet mellom kommune og idrett.

  • Det er utarbeidet en veileder for samarbeid idrettsråd/kommune av NIF og KS i fellesskap hvor det også ligger inne et konsept for å utforme en formell avtale som gjerne vedtas av bystyret.

  • Cfr. avtale i Sarpsborg mellom idrettsråd og kommune.


71 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Ny forskrift fra Fredrikstad kommune

Disse forskriftene er gjeldende fra og med 22. januar til og med 4. februar: · Barn og unge under 20 år: Det er tillatt å ha organisert trening. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters