top of page
  • Stefan Løkse

FRIDs Nyhetsbrev for november 2016


Under årets Hankø - seminar, som samlet 80 lokale klubbledere, ble det framsatt et ønske om jevnlige nyhetbrev fra FRID for å vite mer om hva vi driver med. Her kommer det første som omhandler de punktene FRID tok opp med Ordfører, partienes gruppeledere og utvalgslederne i det årlige budsjettmøte 31. oktober.

Innspill til årlig budsjettmøte med politikerne 31. oktober 2016

(1) ANLEGGSUTVIKLING 2017 - 2020:

FRIDs hovedprioritering

  • Oppfølging av kunstgressplan. 3 baner i 2017, Kråkerøy, Trosvik og Kongsten. Vedtatt i bystyret. Netto for kommunen neppe mer enn 10 millioner som vil gi aktivitet til ca. 1000 utøvere.

  • Nærmiljøhaller på Trosvik, Lunde og Begby. FRIDs innspill: Bruk den millionen som er satt av i 2017 til Trosvik-hall, til å utrede et hallkonsept som kan brukes alle tre steder og undersøke hvor mye kommunen kan spare på et felles anbud – selv om de skal bygges over en fireårs periode.

  • FRID prioriterer ikke kommunal deltakelse i Fylkeshall på Værste eller Curling-hall.

FRIDs vedtak i forhold til fylkeshall:

1. Det er et fylkeskommunalt ansvar og oppgave å bygge og drifte en idrettshall ut fra de behov en ny Fredrik II vgs har.

2. Det er naturlig at Fredrikstad kommune er en betydelig leietaker i de periodene som skolen selv ikke bruker hallen.

3. Fredrikstad Idrettsråd ønsker å involveres i planene for utformingen av hallen i forhold til behov som defineres av idretten i Fredrikstad.

FRID mener at så lenge det ikke er avsatt midler til Idrettens prioriterte anlegg, bør kommunen ikke bruke midler på en fylkeshall eller curlinghall.

  • Interkommunale anlegg

  • Friidrettshall på Kalnes

  • Kunstgress-slette på Kongsten med garderobeanlegg, for nye idretter. Også inkluderingstiltak.

(2)TILSKUDD TIL IDRETTEN.

  • Reell økning på 1 million kroner.

Tilskuddet til idretten har stått nominelt stille siden 2013.

* Eget tilskudd til Fredrikstad Turnforenings rehabilitering.

Fredrikstad Turnforening har en rehabiliteringskostnad på 4,6 millioner på sin vernede turnhall. Bidraget fra kommunen er så langt marginalt.

* Økning av tilskudd til FRID.

I forhold til 2013 har FRID et nominelt redusert tilskudd fra Fredrikstad kommune. Fra 865.000 i 2013 til 825.00 i 2016.

Ønsker et tilskudd på 900.000 i 2017 som kompensasjon for lønns- og prisstigning.

(3) BARNEFATTIGDOM OG IDRETTEN I FREDRIKSTAD.

«Økonomisk inkludering». Nytt tiltak i 2016.

Et hovedfokus i utviklingen av ordningen er:

«Hvordan sikre at begrensede midler i størst mulig grad gis til de som trenger det mest.»

Fredrikstad Idrettsråd har mottatt tilsagn over 3 år fra Gjensidigestiftelsen på kroner 1.140.000.

Andelen i 2016 på 380.000 var avtalt med 210.000 til tilskudd og 170.000 i administrasjon. Mål i 2016 var å fordele midler til 70 – 100 barn/unge

Resultat i 2016:

Fordelt 232.000 kroner til 135 barn/unge i 8 idrettslag. Alle idrettslag har nedslagsfelt i 2de røde» levekårsområdene.

Ordningen bygger på to grunnleggende verdier:

Verdighet – som innebærer at klubben har snakket med foreldrene til de som får tilskudd.

Tillit – som innebærer at klubben har underskrevet kontrakt med FRID og at det er valgt en tillitsperson som er godkjent både av klubben og FRID. Denne skal lede arbeidet i klubben og melde inn behovet for tilskudd innen de rammer som er bestemt. Det vil avholdes egen tillitsperson – kurs to ganger i året.

Foreløpige konklusjoner:

(1)Ordningen vil ikke bli utvidet til flere klubber i 2017 om det ikke tilføres mer midler.

(2)Det er få etnisk norske barn i gruppa som har fått støtt. Mindre enn 10% i fotballklubbene.

(3)Det er grunn til å tro at mange som ikke deltar i fritidsaktivitet - kanskje særlig etnisk norske – er i gruppen hvor foreldrene vet de ikke kan betale.

(4)Vi utvikler et samarbeid med Cicignon skole i forhold til å gi tilbud til disse barna.

(4) SAMARBEIDSAVTALE FRID – KOMMUNE.

Samarbeidet med kommunen, spesielt på området kultur/idrett/anlegg er i ferd

med å bli så dårlig at vi ønsker en avtale som regulerer forholdet mellom kommune og idrett.

  • Det er utarbeidet en veileder for samarbeid idrettsråd/kommune av NIF og KS i fellesskap hvor det også ligger inne et konsept for å utforme en formell avtale som gjerne vedtas av bystyret.

  • Cfr. avtale i Sarpsborg mellom idrettsråd og kommune.


bottom of page