top of page
  • Stefan Løkse

Sommerhilsen fra FRID


Sommerbrev fra Fredrikstad idrettsråd

Sommeren er her. Tiden der mange idrettslag tar en egenorganisert pause og samler krefter foran en høst med masse idrettsglede og aktivitet. Gjennom det siste halve året har vi blant annet gjennomført miljøkontakt kurs, fagkveld for fagansvarlige barneidrett og trenerkoordinator ungdomsidrett, aktivitetslederkurs, barneidrettens dag, idrett/skole samarbeid, økonomisk inkludering, ferieaktivitet og ledermøte. Med stort hell. Med stort engasjement. Over 150 idrettspersonligheter fordelt på over 60 ulike idrettsklubber har deltatt på kurs og samlinger for å heve og dele kunnskap og kompetanse på inkluderingsarbeid og på anlegg.

Fredrikstad idrettsråds arbeid så langt i år:

Miljøkontakter:

Miljøkontaktene er ressurs- og fagpersoner som er ute i idrettsklubber og som gir innvandrerbarn, spesielt jenter med innvandrerbakgrunn og deres familier tilstrekkelig informasjon og trygghet slik at de finner seg til rette i idrettslaget. Fredrikstad idrettsråd (FRID) avholder to miljøkontaktkurs i året der vi kurser miljøkontakter. Fredrikstadidretten har stolte tradisjoner med ordningen, og vi opplever at de 60 miljøkontaktene vi har ute i idrettsklubbene i større og større grad ser samfunnsansvaret i ordningen.

Fagansvarlig barneidrett og trenerkoordinator ungdomsidrett:

I år ble fagkvelden avholdt på Begby IL sitt klubbhus, som åpnet dørene sine for rundt 50 idrettspersonligheter fra byen vår. Takk til Begby IL for gjestfriheten. Kurset var delt inn i to deler. En del som omhandlet statistikk, fakta og oppgaver fagansvarlige og trenerkoordinatorer har, presentert av FRID. En annen del med erfaringer lokale idrettslag har med ordningene, presentert fra sentrale idrettspersonligheter fra lokalidretten. Tilbakemeldingene fra kvelden var overveldende positive, og de fremmøtte dro hjem med en ryggsekk litt tyngre enn når de kom. Slik det pleier det å være når lokalidretten møtes og deler erfaringer og kunnskap.

Aktivitetslederkurs:

I år har FRID i samarbeid med Østfold idrettskrets utdannet 15 nye aktivitetsledere i Fredrikstad. Kurset ble holdt av Cathrine Eriksen og er obligatorisk for fagansvarlige og trenerkoordinatorer. Kurset går over 3 dager, fordelt på tilsammen 12 timer.

Følgende moduler ble gjennomgått:

Modul 1 – Hva er god barneidrett?

Modul 2 – Barns utvikling og læring

Modul 3 – Hva kjennetegner en god barneidrettstrener?

Modul 4 – Praktiske tips til barneidrettstreneren

Barneidrettens dag:

Barneidrettens dag er et arrangement som tradisjonelt gjennomføres to ganger i året av FRID, i samarbeid med Østfoldhallene. Bakgrunn for arrangementet må ses i lys av rollen idrettsrådet har, hvor det å sikre best mulig kår for idretten er en av våre viktigste oppgaver.

Barneidrettens dag har over flere år utviklet seg til å bli et bærekraftig og flott arrangement der barn og unge i alle aldre opplever idrettsglede blant et stort utvalg forskjellige idrettsaktiviteter.

I februar deltok 24 ulike idrettsklubber, som var med på å skape en idrettsfest for rundt 3000 besøkende.

Idrett/skole samarbeid:

Hovedmålsetningen i idrett/skole samarbeidet er at barn opplever aktivitet, tilhørighet og mestring gjennom gratis lavterskel idrettsaktiviteter på fritiden med skolen som arena. Sekundærmålsetningen er at barn gjennom aktivitetene velger å begynne/fortsette i organiserte idrettsaktiviteter.

I slutten av mai ble det gjennomført evaluerings samling med instruktører, skoler og idrettsklubber. Her ble statistikken for våren 2019 presentert. Det var fine tall. Tall som viser progresjon og utvikling. Som viser at over 400 unike barn og unge har opplevd idrettsglede med skolen som nærmiljøarena. Og som viser at vi i stor grad treffer målgruppene vi er på utkikk etter.

Økonomisk inkludering:

Det er et mål at alle barn og unge som ønsker det kan delta i organisert idrett i Fredrikstad. Økonomi kan være et av flere hindre for å hindre at noen begynner, eller som gjør at barn og unge slutter med organisert idrett tidligere enn de ønsker. Fredrikstad idrettsråd og Fredrikstad kommune jobber sammen for å sikre at økonomi ikke skal være en terskel for deltakelse. Utfordringen blir å sørge for dette, unngå unødvendig byråkrati for klubbene, samtidig som vi også jobber aktivt for at ikke utgiftsnivåene generelt øker.

Så langt i 2019 har vi gjennomført en samling med tillitspersoner vi har i økonomisk inkludering. Dette ble avholdt 27. februar, på Gresvik IF sitt klubbhus. Det vil også bli avholdt en samling i løpet av høsten. Frem til sommeren har vi foreløpig bidratt til at 230 barn og unge fra 12 antall idrettsklubber har fått glede av denne ordningen.

Ferieaktivitet:

Ferieaktivitet går ut på aktivisere barn og unge i skolens ferier. I år har FRID utdelt midler til 10 ulike idrettsklubber, med et bredt spekter av ferieaktiviteter. På den måten sikrer vi at vi treffer mangfoldet i idretter som blant annet fotball, golf, kajakk og judo.

Du finner informasjon om flere ferieaktivitets tilbud i ditt nærområde på Fredrikstad kommune sine hjemmesider: https://www.fredrikstad.kommune.no/aktuelt/aktiviteter-for-barn-og-unge-i-sommer/

Vi takker idrettsklubbene for mange forskjellige og herlige ferieaktiviteter.

Bildet er hentet fra Rolvsøy IF sin ferieaktivitet.

Anlegg:

Siden nyttår har anleggsutvalget jobbet spesielt med Idrettshallen på Trosvik, ridesenteret på Bekkevold, ulike kunstgressbaner og det interkommunale anlegget på Værste.

Det er følgende status på de ulike anleggene:

  • Idrettshallen på Trosvik: Prosjektering ble først ferdigstilt, men etter klare signaler fra politikerne om at investeringsbeløpet var svært høyere enn vedtatt investeringsramme, ble prosjektet sendt tilbake. Det er nå vedtatt at det skal settes i gang en ny vurdering av plassering av hallen. Målet er å kunne bygge en hall tilsvarende den som er utredet, men til vesentlig lavere kostnad. Om dette ikke er mulig har politikerne vært klare på at man ønsker en treningsflate på 25 x 45 som minimum. Dette blir derimot en lengre prosess enn først antatt og Idrettsrådet bistår klubbene med å holde prosessen i gang.

  • Ridesenteret på Bekkevold: Prosjektering er godt i gang i samarbeid med brukergruppen. Det er presentert ulike alternativer for plassering og konsept. Dessverre har det vært utfordringer i denne prosessen, grunnet at de ulike aktørene ikke er 100 % enig om best mulig plassering og konsept. Prosjektet er derfor sendt tilbake til tegnebordet.

  • Interkommunale anlegget på Værste: Det er gledelig at alle parter nå er enige og at det nå blir en større idrettshall på Værste. Istedenfor kun to “gymsaler”, blir det nå et idrettsanlegg for mange idretter som i tillegg er tilpasset elitelagene i byen med 2000 sitteplasser.

  • Nyetablering av kunstgressbane på Kråkerøy: Prosjektet er nå 100 % ferdigstilt.

  • Rehabilitering av kunstgressbane på Kråkerøy, Begby og Rolvsøy: Forventet oppstart høsten 2019.

  • Nyetablering av kunstgressbane på Trosvik, Kongsten, Begby og Gresvik: Prosjektering er startet opp. Det er derimot ikke satt av nok kroner til alle prosjektene og Idrettsrådet vil etter sommeren aktivt jobbe med å få opp et høyt nok beløp til å få gjennom alle prosjektene.

Lokale aktivitetsmidler:

Lokale aktivitetsmidler er en statlig aktivitetsstøtte til medlemsbaserte lokale idrettslag og foreninger.

Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet. Det er det løpende arbeidet i det enkelte

idrettslag for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) som skal tilgodeses. LAM er en tilskuddsordning fra

Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. 40 søknader er mottatt i 2019. Sum, og den idrettsregistreringen som blir lagt til grunn, er ikke klart fra NIF. Fredrikstad idrettsråd antar at midlene vil være utbetalt innen oktober. I 2018 utgjorde utbetalingene en sum â kr 5,4 millioner.

Planene videre:

Fredrikstad idrettsråd er godt forberedt på en høst med masse spennende arbeid. Vi avventer svar fra storebrand vedrørende barneidrettens dag. Vi er godt i gang med planlegging av årets Hankøseminar, som avholdes 12-13 oktober. Status der er at vi ser på årets tema som gruppedynamikk, der vi ønsker å koble på skolen som nærmiljøarena. Dette er et tema som virkelig er i vinden om dagen, og vi jobber for å få på plass gode og aktuelle foredragsholdere med god kjennskap rundt tematikken.

Inkluderingsarbeidet fortsetter stort sett i nåværende format. Den største endringen blir at idrett/skole samarbeidet vil fokusere i enda større grad på kun 4-7. klasse aktivitet og ikke lenger på barneidrett (1-3.klasse). Dette blir en spennende prosess, som både vi, idrettsklubber, instruktører og skolene gleder oss til å ta fatt i.

Vi ønsker å skalere opp klubbmøter i enda større grad enn hva vi har gjort til nå. Dette har vært et stort fokusområde vi har hatt det siste året, nettopp å treffe klubbene der de er. Vi jobber derfor med å standardisere presentasjoner og informasjon i disse møtene, slik at klubbene får samme kunnskap og informasjon om blant annet hva slags støtteordninger som finnes i FRID.

Vi vil fortsette med frivillige nettverkssamlinger, da vi ser nytten av at idrettsklubber møtes på tvers av ulike idrettsgrener. På den måten kan man bruke hverandres kompetanse og erfaringer til å dra nytte av dette i egen klubb.

Vi takker forøvrig Fabian Andersen for et fint år, og for godt arbeid i FRID. Etter sommeren går han over i en ny stilling i Kirkens Bymisjon. Vi er derfor på utkikk etter en ny idrettsrådgiver. Denne prosessen er fortsatt ikke landet helt, men vi håper å ha det på plass innen starten av neste uke.

Styret og administrasjonen i FRID ønsker alle en god sommer!


bottom of page