top of page
  • Stefan Løkse

6,5 millioner kroner til idrettslagene i Fredrikstad

FRID har fordelt årets lokale aktivitetsmidler (LAM-midler), 6 581 110 kr, etter vedtatte fordelingsprinsipper som følger:

Fagansvarlig barneidrett Denne støtten tilgodeses til en person i klubb som har som oppgave å utarbeide årsplaner for barneidretten, følge opp og gi faglig støtte til trenere og instruktører, motivere trenere, instruktører og foreldre til å gå på kurs. Støtten tildeles på bakgrunn av at den som tildeles rollen har gjennomført minimum kompetansekrav som idretten i Fredrikstad har vedtatt på årsmøtet. 31 klubber har fått midler til en fagansvarlig.

Trenerkoordinator ungdomsidrett Denne ordningen har som formål å styrke det idrettsfaglige arbeidet i ungdomsidretten i den aktuelle klubben. Sentralt i dette arbeidet står etableringen av et nettverk for trenerkoordinatorene som skal styrke det faglige arbeidet. Støtten tildeles på bakgrunn av at den som tildeles rollen har gjennomført minimum kompetansekrav som idretten i Fredrikstad har vedtatt på årsmøtet. Totalt 40 trenerkoordinatorer fordelt på 31 klubber har mottatt støtte til oppgaven som trenerkoordinator.

Nybegynnertilbud 6-16 år Støtten har som formål å gi barn og unge en mulighet til å prøve ut nye idretter gratis. Klubbene gjennomfører et tilbud på 10 ganger, helst i egen gruppe, slik at deltakerne skal slippe å sammenlikne seg med jevnaldrende som har drevet idretten over lengre tid. Klubbene får tilskudd fra LAM-midlene til å gjennomføre opplegget. Målgruppa er innen alderen 6 – 16 år. Tiltaket skal fortrinnsvis organiseres som et eget tiltak. 23 klubber har gjennomført og gjennomfører nybegynnertilbud.

Miljøkontakt Støtten har som formål å inkludere flere funksjonshemmede, barn og unge med særlige behov og mennesker med minoritetsbakgrunn til idretten. Miljøkontaktens oppgave er å gi innvandrerbarn, funksjonshemmede og andre med særlige behov og deres foreldre tilstrekkelig informasjon og trygghet til å finne seg til rette i klubben. Spesielt for innvandrerbarn er det ønskelig at hjelpetreneren kan besøke hjemmet, hilse på foreldre og informere om hvordan idrettslaget fungerer. Støtten tildeles på bakgrunn av at den som tildeles rollen har gjennomført minimum kompetansekrav som idretten i Fredrikstad har vedtatt på årsmøtet. 41 miljøkontakter fordelt på 24 klubber har mottatt midler til rollen som miljøkontakt. I tillegg understøtter FRID klubber i “rød levekårsområder” med midler til miljøkontakter utover LAM-midler. Totalt har 61 personer rollen som miljøkontakt i Fredrikstadidretten.

Grupper for barn & ungdom med særlige behov Ordningens formål er å opprette gruppetilbud for barn og unge med særskilt behov for å aktiviseres i egen gruppe. 7 klubber har mottatt midler til totalt 9 tiltak for de med særlige behov. Hodetilskudd Alle registrerte idrettslag i byen som driver idrettslig aktivitet for aldersgruppene 6-12 år og / eller 13-19 år får automatisk tildelt midler. Medlemstallene baseres på den årlige idrettsregistreringen til NIF. Restmidlene etter øvrig fordeling fordeles som hodetilskudd. 2/3 av restbeløpet fordeles til barn mellom 6 - 13 år og 1/3 til ungdom mellom 13 - 19 år.

Comments


bottom of page