top of page
  • Stefan Løkse

Fordeling av ekstraordinære 3,8 millioner kroner til inkludering i idrettslag

Fredrikstad Idretts- og Aktivitetsråd (FRID) viser til vedlagte brev fra Kulturdepartementet (KUD) og tildelingsbrev fra Norges idrettsforbund (NIF) om et ekstraordinært tilskudd til lokale idrettslags arbeid for inkludering av barn og ungdom (6-19 år). FRID har i henhold til dette besluttet fordelingskriterier/metode og retningslinjer for anvendelsen.


Formål:

Tilskuddet er en ekstrainnsats for å bidra til at alle barn og ungdom mellom 6 og 19 år gis like muligheter til å delta i idrett uavhengig av hvor de bor og familienes sosioøkonomiske

ressurser.


Midlene skal understøtte:

  • Idrettslagenes arbeid med å inkludere barn og ungdom som faller utenfor på grunn av sosial ulikhet og sosioøkonomiske årsaker.

  • Å holde foreldrebetalingen og aktiviteter som er kostnadsdrivende nede.

Idrettslagene har handlingsrom til å bruke midlene slik de opplever er mest nyttig for å oppnå formålet.


Retningslinjer for bruk av tilskuddet:

For å sikre at midlene bidrar direkte til formålet, understreker FRID viktigheten av ansvarlig forvaltning:

  • Styrevedtak: FRID forventer at klubbene behandler disponering av midlene i egen styresak. 

  • Formålsspesifikk bruk:  Midlene forventes anvendt for tiltak som direkte/aktivt fremmer formålet. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til:

- Dekning av kostnader ved idrettsdeltakelse for enkelt utøvere.

- Generelle reduksjoner av kostnader ved deltakelse i turneringer/stevner. 

Midlene bør ikke anvendes til generelle driftskostnader, som lønn, til anleggsinvesteringer eller utstyrsanskaffelser som ikke direkte støtter formålet. 

  • Regnskapsføring og rapport:  FRID oppfordrer til å føre prosjektregnskap, eller på annen måte gjøre bruken av tilskuddet synlig, knyttet til formålet. Dette vil legge til rette for enklere revisjon og etterkontroll, lette eventuell rapportering i etterkant, samt bidrar til transparens. 

  • Registrering av aktivitet:  FRID oppfordrer idrettslagene til å registrere sine aktiviteter på ungfritid.no


Forelingskriterier/metode:

Det ekstraordinære tilskuddet for inkludering av barn og ungdom (6-19 år) til idrettslag Fredrikstad vil bli fordelt som følger:

  • Lokale aktivitetsmidler: 40% basert på idrettslagets tildelte beløp for 2023.

  • Økonomisk inkludering: 60% basert på idrettslagets gjennomsnittlige tildelte beløp de siste fire årene.


60/40-vektingen anerkjenner og støtter opp under de generelle behovene i alle idrettslag basert på medlemstall for barn og unge og aktivitet. Samtidig gir vektingen en ekstra innsats i idrettslag som tidligere har søkt og mottatt midler for spesielle utfordringer på området.


Utbetaling:

I henhold til vedtatte kriterier er fordelingen av 3,8 millioner kroner til idrettslagene foretatt. Ref: vedlagte dokument: "Fordeling - Ekstrainnsats 2024". FRID har sendt fordelingsoversikten til NIF, som foretar utbetalingen.


Vedlegg:

1. Fordeling- Ekstrainnsats 2024
.pdf
Last ned PDF • 39KB

2. Tildelingsbrev fra NIF
.pdf
Last ned PDF • 653KB

3.Tildelingsbrev fra KUD
.pdf
Last ned PDF • 195KB


תגובות


bottom of page