top of page
  • Stefan Løkse

Fordeling av ekstraordinære 4,9 millioner kroner til inkludering i idrettslag

Oppdatert: 21. aug. 2023

Fredrikstad Idretts- og Aktivitetsråd (FRID) viser til brev fra Kulturdepartementet (KUD) og tildelingsbrev fra Norges idrettsforbund (NIF) om et ekstraordinært tilskudd til lokale idrettslags arbeid for inkludering av barn og ungdom (6-19 år). Sammendrag:


Bakgrunn:

Kulturdepartementet bevilget 125 millioner kroner fra årets fordeling av spillemidler til idrettslagenes arbeid for inkludering av barn og ungdom mellom 6–19 år. Dette kom som en respons på den økende sosioøkonomiske ulikheten som hindrer barn og unge i å delta i idrettsaktiviteter.


Formål:

Formålet med tilskuddet er å gi alle barn og ungdom mellom 6-19 år like muligheter til å delta i medlemsbaserte lag og foreninger som driver idrett eller fysisk aktivitet, uavhengig av hvem de er, hvor de bor og hva foreldrene tjener.


Midlene skal understøtte:

  • Idrettslagenes arbeid med å inkludere barn og ungdom som faller utenfor på grunn av sosial ulikhet og sosioøkonomiske årsaker.

  • Å holde foreldrebetalingen og aktiviteter som er kostnadsdrivende nede.

Idrettslagene har handlingsrom til å bruke midlene slik de opplever er mest nyttig for å oppnå formålet. Idrettslagene kan avsette og bruke dette tilskuddet over flere driftsår.


Fredrikstad er blant kommunene med størst utfordringer og ble derfor tildelt 4.9 millioner.

Idrettsrådene fikk mandat til å utforme og vedta lokale kriterier og oppgaven med å fordele tilskuddet til idrettslagene i kommunen.


Vedtatte kriterier:

Fredrikstad Idretts- og Aktivitetsråd (FRID) vedtok i styremøte 10.august:

Ekstraordinært tilskudd til lokale idrettslags arbeid for inkludering av barn og ungdom (6-19 år) fordeles slik i Fredrikstad: De enkelte idrettslagenes andel beregnes og tildeles automatisk basert på tidligere tilskudd fra eksisterende ordninger - og med 50/50 vekting av:

  • Lokale aktivitetsmidler - iht idrettslagets tildelte beløp siste år.

  • Økonomisk inkludering - iht idrettslagets gj.snitt tildelte beløp siste to år.

Styrets begrunnelse:

50/50-vektingen er valgt for å få en balansert fordeling. Den anerkjenner og støtter opp under de generelle behovene i alle idrettslag basert på medlemstall for barn og unge og aktivitet. Samtidig gir vektingen en ekstra innsats i idrettslag som tidligere har søkt og mottatt midler for spesielle utfordringer på området. Disse idrettslagene har allerede iverksatt spesifikke tiltak rettet mot økonomiske barrierer, som nå styrkes


Styret valgte, av tidshensyn og fordi dette oppfattes som et engangs ekstraordinært tilskudd, ikke å gjennomføre søknadsrunde og/eller skjønnsmessige vurderinger ved fordelingen


Fordeling:

I henhold til vedtatte kriterier er fordelingen av 4,9 millioner kroner til idrettslagene foretatt. Ref: vedlagte dokument: Tildelingen til idrettslagene - Ekstrainnsats 2023

FRID har sendt fordelingsoversikten til NIF som foretar utbetalingen.


Vedlegg:

1. Tildeling til idrettslagene- Ekstrainnsats 2023
.pdf
Last ned PDF • 38KB

2.Tildelingsbrev fra NIF
.pdf
Last ned PDF • 145KB

3. Tildelingsbrev fra Kulturdepartementet
.pdf
Last ned PDF • 310KB


Comments


bottom of page