top of page
  • Stefan Løkse

Idretten er bekymret

Oppdatert: 4. nov. 2022

Fredrikstad Idrettsråd (FRID) har behandlet Kommunedirektørens forslag til budsjett 2023 og handlingsplan 2023-2026. På vegne av idretten vil FRID uttrykke bekymring for de endringer som er foreslått.


Det gode samarbeidet med Fredrikstad Kommune er avgjørende for å opprettholde aktivitetsnivået til byens innbyggere og for å bedre barn- og unges oppvekstsvilkår uavhengig av sosial bakgrunn. Dette ansvaret er like viktig også i vanskelige økonomiske tider. Idretten erkjenner alvoret og utfordringene, men vil likevel med utgangspunkt i handlingsprogrammet vedtatt på årsmøtet komme med anbefalinger til:


● Prosjektet “Svøm Fredrikstad”.

● Prosjektet “Idrett/Skole” (Trara Prosjektet).

● Tilskuddsrammen for idrettsformål 2023 (Kultur, miljø og byutvikling).

● Tilskuddsrammen for frivillige lag og idelle organisasjoner 2023 (Helse og oppvekst).

● Investering -og handlingsprogram 2023 - 2026.


På tross av bekymringene vil FRID likevel berømme Kommunedirektøren for at det er funnet rom til både små og store investeringer som alle vil gi idretten i Fredrikstad et godt løft i fremtiden.


Prosjektet “Svøm Fredrikstad”

Forslag fra Kommunedirektøren: “Tjenesten (Svøm Fredrikstad) avvikles, da den ikke er lovpålagt, og kommer i tillegg til allerede obligatorisk svømmetrening i skolen”.


Prosjektet som er et samarbeid mellom kommunen og idretten (ved Kongstensvømmerne) er et av byens aller viktigste tiltak for barn og unge. Målsetningen er å gi alle byens 4. klassinger samme gode utgangspunkt i det våte element uavhengig av sosial og/eller økonomisk bakgrunn.


I 2020 døde 88 personer i drukningsulykker, nesten like mange som i trafikken. Å sette av ressurser til svømmeopplæring er derfor noe av det mest meningsfulle man kan gjøre, og tilskuddet som gis til prosjektet er en relativt liten kostnad hvis det kan bidra til å redde bare ett eneste barn fra å drukne.


Fredrikstad Idrettsråd vil derfor anbefale å ikke kutte prosjektet “Svøm Fredrikstad”.


Prosjektet “Idrett / Skole” (Trara Prosjektet)

Forslag fra Kommunedirektøren: “Det finnes ikke rom for å videreføre midlene i Idrett-kultur-skoleprosjektet”


Idrett/skole prosjektet er et gratis lavterskel aktivitetstilbud med skolen som nærmiljøarena. Hovedmålsetningen er at barn opplever aktivitet, tilhørighet og mestring gjennom idrettsaktiviteter. Sekundært er målet at barn gjennom aktivitetene velger å begynne/fortsette i organiserte idrettsaktiviteter.


Tilbudet som er et samarbeid mellom FRID, idrettslagene og skolene, startet opp i februar 2014 som «Trara–prosjektet» og har siden blitt utvidet til Nøkleby (2015) og Cicignon (2016). Årlig gjennomføres det rundt 150 økter fordelt på syv idretter og bare på Cicignon vil det i 2022 ha vært 800 barn i aktivitet etter skolen. Prosjektets omfang gjør at det favner bredt og erfaringen er at det treffer målgruppen godt. En målgruppe hvor konsekvensen, dersom prosjektet ikke vedvarer, er å ikke ha mulighet og tilgang til å delta i de aktiviteter og ha den levestandarden som barn i Norge normalt har. Dette både på grunn av utfordrende økonomi, og for mange også grunnet begrenset kjennskap til kultur og fritidsliv. Vi møter mange barn av familier med svært begrenset tilgang til vanlige sosiale fritidsarenaer som står i fare for å oppleve utenforskap, hvor prosjektet blir en av deres viktigste arenaer. Prosjektet bør derfor prioriteres videre.


Fredrikstad Idrettsråd vil derfor anbefale å ikke kutte prosjektet “Idrett / Skole”.


Tilskuddsrammen for idrettsformål (m.m.) 2023 (Kultur, miljø og byutvikling)

Forslag fra Kommunedirektøren: “Tilskuddsrammene i driftsbudsjettet for idrett, næring, kultur og lokalsamfunn foreslås trukket ned med samlet 2,45 millioner kroner i 2023 og 4,1 millioner kroner i 2024”.


Under paraplyen "Tilskuddsrammene til idrett, næring, kultur og lokalsamfunn” (KMB) ligger ordningen "Tilskudd til idrettsformål". FRID er bekymret for de konsekvenser en reduksjon av totalrammen vil påvirke denne ordningen som allerede er mindre enn idrettens faktiske behov (Dekket kun 19 % av omsøkte tiltak i 2022). Tilskuddsordningen til idrettsformål består av blant annet tilskudd til drift av Fredrikstad Idrettsråd, til drift av klubbeide anlegg, generelle driftstilskudd til idrettslag og idrettstiltak til personer med bistandsbehov. En reduksjon av ordningen som helhet vil kunne medføre at aktivitetstilbudet til barn og unge står i fare.


For eksempel vil en reduksjon av tilskudd til drift av klubbeide anlegg få konsekvenser for Nedre Glomma Turn som bruker tilskuddet til leie sine lokaler på Active Senteret. Klubben som er byens største barne -og ungdomsidrettslag skaper aktivitet for over 1000 barn hver eneste uke og er helt avhengig av tilskuddet.


Et annet eksempel er at en reduksjon av driftsstøtte til Fredrikstad Idrettsråd vil få konsekvenser for ressursene som arbeider for idretten i Fredrikstad. Idrettsrådets oppgaver knyttet til å bedre rammevilkårene for idretten, samt å utføre sitt samfunnsansvar for likestilling, fattigdom og sosial bærekraft vil dermed bli vanskeligere.


Fredrikstad Idrettsråd anbefaler at tilskuddsrammene innunder KMB primært ikke reduseres, sekundært at

“Tilskuddsrammen for idrettsformål” ikke reduseres og at FRIDs tidligere innspill til ordningen legges til grunn.


Fredrikstad Idrettsråd ber også administrasjonen og politikerne om å rådføre seg med FRID om hvilke prioriteringer som skal gjøres innenfor tilskuddsrammen om den likevel ikke kan opprettholdes.


Tilskuddsrammen for frivillige lag og foreninger (Helse og Oppvekst)

Forslag fra Kommunedirektøren: “Reduksjon i tilskudd til frivillige lag og organisasjoner på kr. 3 mill per år”.


Under “Tilskuddsrammen for frivillige lag og foreninger” (Helse og Oppvekst) ligger ordningen Økonomisk Inkludering som forvaltes av FRID på vegne av idretten. Ordningen er et av byens viktigste verktøy i arbeidet med å minimere forskjellene blant barn og unge i Fredrikstad. Ordningen gir alle samme mulighet til å bedrive idrettsaktivitet uavhengig av sosial -og økonomisk bakgrunn.


Totalt har det de siste tre årene vært over 1000 barn som har fått støtte til å betale kontingent, for å kjøpe inn nødvendig utstyr og/eller for å delta på et arrangement med idrettslaget/klubben. Uten ordningen er det å forvente at mange av disse ikke ville hatt et idrettslag å gått til i hverdagen.


Flere av byens partier har forpliktet seg i sine partiprogrammer til å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til å delta på en fritidsaktivitet. Blant annet sier Høyres program for 2023-2026 følgende: “Høyre vil sikre at alle barn i Fredrikstad skal få mulighet til å delta på minst en fritidsaktivitet.”. Hvis dette skal bli en realitet er det avgjørende at prosjekter som Økonomisk Inkludering ikke kuttes.


Tildelinger innenfor tilskuddsrammen gjøres ikke i budsjettet, men FRID vil likevel uttrykke bekymring for de konsekvenser en redusert ramme vil ha for inkluderingsarbeidet og for de utfordringer dette vil gi for de barna som ikke har råd til å delta i samfunnet uten bistand fra prosjektet.


Investering -og handlingsprogram 2023 - 2026

Som nevnt innledningsvis er FRID glade og takknemlig for at det er funnet rom til små -og store investeringsprosjektet som eksempelvis ridesenteret på Bekkevold og Arena Fredrikstad.


Vi er samtidig bekymret for at kunstgressanlegget på Kongsten, den siste nyetableringen i kunstgressplanen, fremdeles ikke er lagt inn i perioden. Som et kompromiss har idretten fremmet et forslag om et redusert prosjekt på Kongsten og FRID anbefaler at det legges inn investeringsmidler til dette i perioden.


Oppsummering

Oppsummert vil FRID på vegne av idretten anbefale følgende:


- Prosjektet “Svøm Fredrikstad” må videreføres i perioden.

- Prosjektet “Idrett / Skole” må videreføres i perioden.

- Rammen for “Tilskudd til Idrettsformål” må opprettholdes på dagens nivå (realnedgang)

- Rammen for “Tilskudd til frivillige lag og foreninger” må opprettholdes på dagens nivå (realnedgang).

- Nyetablering av redusert kunstgressbane på Kongsten må legges inn investeringsperioden.


Avslutningsvis vil vi nevne at ifølge idrettsregistreringen for 2021 er det i Fredrikstad 23 639 medlemskap fordelt på 92 idrettslag. Ungdata undersøkelsen for 2021 viser at 78 % av elevene på ungdomsskolen i Fredrikstad driver med én eller flere idrettsaktiviteter på fritiden eller organisert gjennom idrettslaget.


Idrett er med det den klart største fritidsaktiviteten i Fredrikstad og en avgjørende bidragsyter til folkehelse.


----

På vegne av idretten i Fredrikstad


Stefan Løkse (daglig leder)

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page