top of page
 • Stefan Løkse

Innkalling til Årsmøte 2023

Oppdatert: 10. mar. 2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Fredrikstad Idrettsråd. Årsmøtet avholdes 30. mars 2023 klokken 18:30 i auditorium H113 på Høgskolen i Østfold i Fredrikstad.

Inngang er ved kaffebaren på enden av Gamle Beddingvei på Kråkerøy, merket H11 (Google). Parkering er tilgjengelig på Fredrikstad Stadion.


Påmelding:

Styreleder til hver klubb har fått tilsendt lenke til påmelding av sine representanter. Denne brukes for å få stemmerett under årsmøtet. Her bekrefter styreleder at representantene er valgt til å representere klubben av årsmøtet eller av styret etter fullmakt fra årsmøtet.


Påmeldingsfrist er den 30. mars klokken 10:00 (samme dag som årsmøtet).


Andre deltakere (uten stemmerett) kan melde seg på til stefan@frid.no


Representasjon / stemmerett / valgbarhet:


Alle idrettslag tilsluttet idrettsrådet i minst seks måneder har representasjonsrett etter den skala som følger av idrettsrådets lov:

 • Idrettslag med inntil 99 medlemmer: 1 representant

 • Idrettslag med inntil 100 - 499 medlemmer: 2 representanter

 • Idrettslag med over 500 medlemmer: 3 representanter

Representantene som representerer idrettslaget må være valgt på ordinært/ekstraordinært årsmøte i idrettslaget, eller oppnevnt av styret etter fullmakt fra ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Dersom årsmøtet i det representasjonsberettigede idrettslaget ikke selv har oppnevnt representanter eller gitt fullmakt til styret, kan styret i det idrettslaget som har representasjonsrett oppnevne slike representanter jf. lovnormen for idrettslag.


For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av et idrettslag tilsluttet idrettsrådet i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.


Forslag:

Forslag til saker som ønskes behandlet av årsmøtet sendes stefan@frid.no senest 16. mars i henhold til lovnormen. Følgende bes tas med i forslaget:

 1. Idrettslag

 2. Forslagstillers navn

 3. Forslagstillers epost

 4. Forslagstillers telefon

 5. Tittel på forslaget

 6. Begrunnelse for forslaget

 7. Forslag til vedtak

Saksliste og sakspapirer:


Saksliste i henhold til lovnormen:

 • Sak 1.1 - Godkjenne de fremmøtte representantene

 • Sak 1.2 - Velge dirigent(er)

 • Sak 1.3 - Velge protokollfører(e)

 • Sak 1.4 - Velge to representanter til å signere protokollen

 • Sak 1.5 - Godkjenne forretningsordenen

 • Sak 1.6 - Godkjenne innkalling

 • Sak 1.7 - Godkjenne saksliste

 • Sak 2 - Behandle idrettsrådets årsmelding for 2022

 • Sak 3.1 - Behandle idrettsrådets regnskap

 • Sak 3.2 - Behandle styrets økonomiske beretning

 • Sak 3.3 - Behandle kontrollutvalgets beretning

 • Sak 3.4 - Behandle revisors beretning

 • Sak 4.1 - Behandle forslag til arbeidsprogram for 2023/2024

 • Sak 4.2 - Drøfte planer for anleggsutbygging og aktivitetsutvikling

 • Sak 5 - Fastsette tildelingskriterier for lokale aktivitetsmidler

 • Sak 6 - Behandle innkomne saker

 • Sak 7 - Vedta budsjett for idrettsrådet i 2023

 • Sak 8.1 - Valg av styre

 • Sak 8.2 - Valg av kontrollutvalg

 • Sak 8.2 - Valg av representanter til idrettskretstinget

 • Sak 8.3 - Valg av valgkomité

 • Sak 9 - Engasjere revisor

Sakspapirene gjøres tilgjengelig i sin helhet senest 1 uke før årsmøtet, på frid.no.


Mer informasjon:

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Fredrikstad Idrettsråds lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Stefan Løkse kontaktes på stefan@frid.no eller 95071972.

コメント


bottom of page