top of page
 • Stefan Løkse

Innkalling til Årsmøte 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Fredrikstad Idretts- Og Aktivitetsråd. Årsmøtet avholdes 14. mai 2024 klokken 18:00, i auditorium H113 på Høgskolen i Østfold i Fredrikstad.

Inngang H11 ved kaffebaren ved enden av Gamle Beddingvei på Kråkerøy (Google). Parkering kan gjøres på Fredrikstad Stadion.


Påmelding:

Styreleder til hver klubb får tilsendt lenke til påmelding av sine representanter. Denne brukes for å få stemmerett under årsmøtet. Her bekrefter styreleder at representantene er valgt til å representere klubben av årsmøtet eller av styret etter fullmakt fra årsmøtet.


Påmeldingsfristen er den 14. mai klokken 09:00 (samme dag som årsmøtet), men vi oppfordrer til tidlig påmelding for enklere planlegging.


Andre deltakere (uten stemmerett) kan henvende seg til stefan@frid.no innen fristen.


Representasjon / stemmerett / valgbarhet:

Alle idrettslag tilsluttet idrettsrådet i minst seks måneder har representasjonsrett etter den skala som følger av idrettsrådets lov:


 • Idrettslag med inntil 99 medlemmer: 1 representant

 • Idrettslag med inntil 100 - 499 medlemmer: 2 representanter

 • Idrettslag med over 500 medlemmer: 3 representanter

Representantene som representerer idrettslaget må være valgt på ordinært/ekstraordinært årsmøte i idrettslaget, eller oppnevnt av styret etter fullmakt fra ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Dersom årsmøtet i det representasjonsberettigede idrettslaget ikke selv har oppnevnt representanter eller gitt fullmakt til styret, kan styret i det idrettslaget som har representasjonsrett oppnevne slike representanter jf. lovnormen for idrettslag.


For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av et idrettslag tilsluttet idrettsrådet i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.


Forslag: Forslag til saker som ønskes behandlet av årsmøtet sendes stefan@frid.no senest innen 30. april i henhold til lovnormen. Følgende bes tas med i forslaget:

 1. Idrettslag

 2. Forslagstillers navn

 3. Forslagstillers epost

 4. Forslagstillers telefon

 5. Tittel på forslaget

 6. Begrunnelse for forslaget

 7. Forslag til vedtak

Årsmøtets oppgaver:

Saksliste i henhold til lovnormen:

 • Sak 1. - Godkjenne de fremmøtte representantene

 • Sak 2 - Velge dirigent(er)

 • Sak 3 - Velge protokollfører(e)

 • Sak 4 - Velge to representanter til å underskrive protokollen

 • Sak 5 - Godkjenne forretningsorden

 • Sak 6 - Godkjenne innkallingen

 • Sak 7 - Godkjenne sakslisten

 • Sak 8 - Behandle beretning for idrettsrådet

 • Sak 9 - Behandle

  • a. idrettsrådets regnskap

  • b. styrets økonomiske beretning

  • c. kontrollutvalgets beretning

  • d. eventuell beretning fra engasjert revisor

 • Sak 10 - Behandle forslag til arbeidsprogram for 2023/2024. Drøfte planer for anleggsutbygging og aktivitetsutvikling.

 • Sak 11 - Fastsette tildelingskriterier for lokale aktivitetsmidler (LAM)

 • Sak 12 - Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste

 • Sak 13 - Vedta idrettsrådets budsjett

 • Sak 14 - Valg

  • a. Valg av styre

  • b. Valg av kontrollutvalg

  • c. Valg av representanter til idrettskretstinget

  • d. Valg av valgkomité

 • Sak 15 - Ev. beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere idrettsrådets regnskap.

Sakspapirene gjøres tilgjengelig i sin helhet senest 1 uke før årsmøtet, på frid.no.


Mer informasjon:

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se FRIDs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Stefan Løkse kontaktes på stefan@frid.no eller 95071972.

Commenti


bottom of page