top of page

Inkludering i idrettslag

Idretten er en viktig arena for veldig mange barn og unge. Her knyttes det sosiale bånd og det er en viktig arena for læring, så vel som en arena hvor barn og unge utvikler seg både fysisk og mentalt. Idrett skaper tilhørighet, fellesskapsfølelse og livslange vennskapsbånd. Alle bør få oppleve idrettsglede. Vi må derfor være oppmerksomme på hvordan økonomi og kultur kan være barrierer som hindrer deltakelse i idretten.


Idrettsglede for alle! Det er visjonen til norsk idrett. Ikke idrettsglede for de som finner fram, eller idrettsglede for de som har råd til det.
Denne visjonen forplikter. Alle idrettslag må gjøre det de kan for å sikre at alle som ønsker å være med i idretten skal få mulighet til å delta sammen med andre.

En meningsfull fritid

Hva er en meningsfull fritid og hvorfor er den så viktig?

Fritidserklæringen er skrevet under av den norske stat, kommunene og flere organisasjoner i Norge - deriblant Norges idrettsforbund. Den sier at alle barn og unge uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre. Dette må vi jobbe sammen om å få til, gjerne i samarbeid med andre aktører og organisasjoner.

Sosial kontakt, engasjement, god helse både mentalt og fysisk, verdifulle minner og positive følelser - det oppnår man når man har muligheten til å delta i aktiviteter på fritiden sammen med lagvenninner og kompiser. Aktivitet produserer gode følelser, det skaper identitet og gir en mulighet for sosial inkludering. Det å føle at man er betydningsfull for andre: enten som en trener, eller som en god lagspiller og lagkamerat, som en som kjører egne og andres barn på trening, rett og slett som et medmenneske.

Aktivitet gir overskudd. Med overskudd kommer godt humør. Økt konsentrasjon og prestasjon på skole og i jobb.

Organisert aktivitet gjør at du må lære deg å respektere andres tid, møt opp når du skal, yte innsatsen som skal til. Man lærer å ha det gøy sammen, å takle tap og motgang. Å ta vare på lagkompiser. Å spille hverandre god. Møte godt forberedt. En meningsfull fritid kan være avgjørende for å få et meningsfullt liv.

Fredrikstad idrettsråd kan gi tilskudd til idrettslag som har tiltak for inkludering i idrettslag. Klubben kan søke støtte til aktiviteter for å inkludere.

Ingen skal stå utenfor idrettsaktiviteter på grunn av familien sin økonomi. Dessverre er det slik at ikke alle har midler til å dekke utgifter til aktivitetsavgift, utstyr eller konkurranser/cuper. Idrettslagene har et stort ansvar for å holde kostnadene nede for medlemmene og tilrettelegge slik at det er mulig for alle å være med. Fredrikstad idrettsråd har en egen ordning, "Økonomisk inkludering", hvor idrettslag kan søke om økonomisk støtte på vegne av barn og unge, slik at ingen disse faller utenfor som følge av lav betalingsevne i husholdningen. Les mer om denne ordningen her.

Søke om midler til inkluderingstiltak!

Retningslinjer for tildeling av midler til inkluderingstiltak

 1. Tilskudd overføres klubbens konto og øremerkes inkluderingstiltak, i regi av idrettslaget.

 2. Tiltaket skal innebære fysisk aktivitet for deltakerne. Tilskudd skal ikke benyttes til tiltak eller arrangementer av ren sosial karakter.

 3. Tiltakene som det gis tilskudd til skal understøtte lagenes primæraktiviteter.

 4. Tiltak som retter seg mot barn og unge med minoritetsbakgrunn prioriteres, spesielt tiltak rettet mot minoritetsjenter. Tiltak for å øke minoritetsforeldres deltakelse og engasjement i idrettslag vil også prioriteres.

 5. Etter gjennomført tiltak skal en rapport sendes FRID. Rapporteringsskjema finner dere her.

Hva kan det gis tilskudd til?
Her er det kun fantasien som setter begrensninger. Noen eksempler følger nedenfor:

 • Tiltak som motvirker økonomiske barrierer kan være åpen hall, en gratis prøveperiode med trening før man blir medlem, åpen dag, ferieaktivitet, oppstart av nye grupper (f.eks. egne jentegrupper eller egne grupper med innvandringsbakgrunn).

 • Innkjøp av "utstyrspool" som fjerner/reduserer økonomiske barrierer for nye utøvere som starter med aktiviteten.

  • Et krav her er at idrettslaget driver aktivt inkluderingsarbeid, som rekruttering, samarbeid og markedsføring av aktivitetene sine.​

 • Tiltak som har som mål å beholde ungdom med innvandrerbakgrunn i idrettslaget. For eksempel trener/mentor-prosjekt.

 • Tiltak som har som mål å rekruttere innvandrerforeldres deltakelse og engasjement i idrettslaget. For eksempel egne grupper for innvandrerfedre eller innvandrermødre.

 • Tiltak der idrettslaget initierer samarbeid med skolen om aktivitet etter skoletid i skolens lokaler.

 • Innkjøp av utstyr til oppstart av nye aktiviteter, som f.eks. e-sport.

  • Et krav for å få støtte er at e-sport-gruppa også bedriver fysisk aktivitet, f.eks. en treningsøkt i uka. Det andre kravet er at idrettslaget driver aktivt inkluderingsarbeid av målgruppene for ordningen.

 • Her finner dere eksempler på tildelinger gitt av andre idrettsråd og Viken idrettskrets, som kan være til inspirasjon.

bottom of page